• De stichting Buurthuiskamer Aduard (Kloosterstraat 19, 9831 RT Aduard) heeft als fiscaal nummer 8529.07.874.
  • De stichting heeft als doel het  in stand houden van een buurthuiskamer, als gemeenschapsruimte voor de oudere en kwetsbare inwoners van Aduard, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting organiseert diverse activiteiten, waarbij de uitgangspunten van “Positieve Gezondheid” leidraad zijn. Een zestal gebieden krijgt aandacht: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, en zingeving. In het jaarverslag 2023 staat beschreven welke activiteiten in dat jaar werden georganiseerd; zie hier voor een overzicht van de wekelijkse, maandelijkse en incidentele activiteiten. 
  • De buurthuiskamer biedt middels zijn gevarieerde aanbod van activiteiten de oudere en kwetsbare inwoners van Aduard gelegenheid elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Met als doel om zo lang mogelijk, op een prettige manier, zelfstandig te blijven wonen. 
  • Inkomsten worden verkregen uit subsidies, donateurs, giften, verhuur, en de bijdragen van bezoekers/deelnemers. De verkregen inkomsten worden besteed aan huur, energielasten, belastingen, de organisatie van activiteiten, administratie,  representatie en publiciteit.
  • Het bestuur ontvangt geen beloning. Er is ook geen beleidsbepalend orgaan dat een beloning ontvangt. Degene die voor de schoonmaak zorgt krijgt een jaarlijkse onkostenvergoeding; er is geen ander personeel dan vrijwilligers die zich inzetten zonder enige beloning.
  • Voor de actuele samenstelling van het bestuur, zie hier.
  • Voor de actuele balans, zie hier. Voor de actuele staat van baten en lasten, zie hier.
Scroll naar boven